1.-4.klašu Teātra pulciņš
Varakļānu vidusskolā darbojas vairāk nekā 10 gadus. Bērniem tiek dota iespēja radoši izpausties, iejusties dažādos tēlos, ar dažādiem uzvedumiem bagātināt skolas un novada pasākumus. Apmeklējot Teātra pulciņa nodarbības, bērni mācās darboties komandā, kļūst atvērtāki, drošāki un mācās prasmi uzstāties.
Interešu izglītības programma „Daba un cilvēkvide" dod iespēju ļoti daudzveidīgās formās ikvienam piedalīties dabas vides un cilvēkvides attiecību harmonizēšanā, kultūrvides un pilsoniskās apziņas veidošanā. Skolēni attīsta novērošanas, vispārināšanas, vērtēšanas un prognozēšanas, kā arī pētnieciskā darba prasmes. Aktīva darbošanās motivē skolēnus mainīt ikdienas paradumus uz videi draudzīgākiem un būt gataviem aktīvai līdzdalībai vides aizsardzībā.
Esam piedalījušies dažādos eseju, fotogrāfiju, vides spēļu konkursos, talkās, akcijās, Dabas muzeja un Latvijas finiera organizētos konkursos, nometnēs, kā arī novada, starpnovadu, valsts un starptautiskos projektos, ieguvuši godalgotas vietas. Esam veidojuši tūrisma takas Varakļānos, rakstījuši projektus un piedalījušies dabas vēstniecības veidošanā. Par vides jautājumiem ir notikusi sadarbība ar Varakļānu novada muzeju, Teiču rezervātu, Rāznas nacionālo parku.
 
 Mākslu interešu izglītības programmas sniedz iespēju skolēniem radoši izpausties, apgūt dažādas mākslas tehnikas un ar labiem panākumiem piedalīties skolas, valsts un starptautiskā mēroga konkursos un izstādēs. Lietišķās mākslas nodarbībās skolēni iegūst praktiskas iemaņas dažādu   izstrādājumu izgatavošanā, vizuālās mākslas nodarbībās – iespēju savas domas izteikt ar vizuālajiem izteiksmes līdzekļiem.
 Varakļānu vidusskolā darbojas futbola pulciņš un Madonas BJSS futbola grupas 2 vecuma posmos. Varakļānu futbola komandas piecās vecuma grupās piedalās Madonas novada atklātajā futbola čempionātā un 4 grupas piedalās Ziemeļaustrumu futbola līgas jauniešu čempionātos vasarā āra un ziemā telpu futbolā. Nodarbības apmeklē 60 – 70 skolas audzēkņi.
 
 
 
 
 
 
 Popgrupas pulciņā bērniem tiek attīstītas vokālās un muzikāli ritmiskās iemaņas. Bēni mācās uzstāties publikas priekšā. Pulciņā tiek sagatavoti muzikāli priekšnesumi, kas papildina skolas un novada pasākumus.
 Tūrisma pulciņš.Programmas ietvaros pulciņa dalībniekiem ir dota iespēja attīstīt fiziskos dotumus, nodrošināta vide arī radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai, kā arī attīstītu pozitīvas personības īpašības – sadarbības prasmes, izpalīdzību, draudzīgumu. Tiek organizēti pārgājieni un orientēšanās sacensības.

 Grāmatu draugi . Pulciņu apmeklē zinātkāri sākumskolas skolēni, kuri mīl lasīt grāmatas, pētīt enciklopēdijas, interesējas par informāciju, kuru var iegūt internetā. Nodarbībās skolēni paplašina savu redzesloku, iemācās laiku pie datora pavadīt lietderīgi, orientējas bibliotēkas krājumā. Tie ir pirmie soļi arī informācijpratībā – spējā atrast, atlasīt, novērtēt, pārvaldīt un izmantot dažāda veida informāciju.

Interešu izglītības programmā "Improvizācijas teātris" ir lieliska  iespēja sevi pilnveidot, gan runas mākslā, gan aktiermeistarībā. Intensīvi līdzdarbojoties, var pārvarēt savu kautrīgumu un bailes no uzstāšanās publikas priekšā. Pakāpeniski pierodot pie skatuves un dažādām improvizācijas tehnikām, jaunietis pierod brīvi kustēties, runāt, improvizēt un prezentēt sevi. Improvizācija rosina iztēli un nepiespiestu domu, ideju plūsmu. 
Programma kultūrizglītībā,,Koris'' ir integrēta izglītības programma,kas ietver sevī dalībnieku muzikalitātes attīstību,vokālo iemaņu un kolektīvo muzicēšanas apguvi,sekmē emocionālo un intelektuālo attīstību,pilnveidošanos par brīvu,atbildīgu un radošu personību,rosina iesaistīties kultūrvides veidošanā visu turpmāko dzīvi.Tradicionālie Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir bērnu un jauniešu kora mūzikas sasniegumu mākslinieciskā izpausme.Varakļānu vidusskolas koristi vienmēr ir bijuši un būs savas skolas,novada un valsts dziesmotā viļņa virsotnē.
 

Interešu izglītības programmā Tautas dejas darbojas 1.-2.klases, 3.-4.klases, 5.-6.klases, 7.-9.klases “Juntars” un 10.-12.klases “Ausmeņa” kolektīvi. Tautas deju kolektīvu kustība ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas ir rezultējošs pasākums bērnu un jauniešu mākslinieciskajā darbībā tautas deju jomā, kā arī nozīmīgākais kultūras pasākums skolēniem Latvijā, jo stiprina saikni ar ilggadējām kultūrvēsturiskajām tautas tradīcijām un sekmē to pēctecību. Īstenojot programmu tiek akcentēts estētiskais un tikumiskais aspekts, audzēkņi apgūst kultūras vērtības un mantojumu, iesaistās kultūrvides veidošanā. Vienlaikus audzēkņi gūst radošās darbības pieredzi, attīsta kritisko spriestspēju, komunikācijas un sadarbības prasmes, laika plānošanu, sevis disciplinēšanu, publiskas uzstāšanās prasmes. Kolektīvi piedalās dažādos koncertos, pasākumos savā novadā un daudzās citās Latvijas tuvākās un tālākās pilsētās pie draugu kolektīviem ar kuriem ir vairāku gadu draudzība un katru gadu iepazīstas ar jauniem draugiem.


 
 

 

 
Šodien vārdadienas svin: Marija, Marika, Marina

Tuvākie pasākumi un svētki