Uzņemšanas noteikumi
 Varakļānu vidusskolas 1. klasē
2019./2020. mācību gadā

 

Varakļānu vidusskola aicina vecākus pieteikt bērnus 1. klasē 2019./2020. mācību gadam.

Vecākiem, piesakot bērnu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:

  • direktoram adresēts vecāku iesniegums, kurā norāda: izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, izvēlēto izglītības programmu, ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi;
  • uzrādīt bērna dzimšanas apliecību;
  • bērna fotogrāfija (skolēna apliecībai);
  • pirmskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai.

Dokumentu pieņemšana skolas kancelejā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Informācija pa tālruni 64807086

 
Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 10. klasē
2019./2020. mācību gadā

 

Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības iestādē ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā (kods 31011011)

(mācību priekšmeti: latviešu val., literatūra, 1. svešvaloda-angļu val., 2. svešvaloda-vācu vai krievu val., matemātika, informātika, sports, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika vai vizuālā māksla, ekonomika, ģeogrāfija, kulturoloģija, politika un tiesības, psiholoģija, tehniskā grafika, mājsaimniecība).

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā (kods 31013011)

(mācību priekšmeti: latviešu val., literatūra, 1. svešvaloda-angļu val., 2. svešvaloda-vācu vai krievu val., matemātika, informātika, sports, fizika, ķīmija, bioloģija, Latvijas un pasaules vēsture, mūzika vai vizuālā māksla, ekonomika, ģeogrāfija, kulturoloģija, programmēšanas pamati, tehniskā grafika)

Papildus piedāvājam apgūt 3.svešvalodu (vācu val.).

Skolā ir iespējams turpināt apgūt jaunsargu apmācības kursa 3.un 4. līmeni.

Sadarbībā ar biznesa biedrību Junior Achievement –Young Enterprise Latvija iespēja apgūt  ekonomikas pamatus un praktiskā biznesa iemaņas, darbību SMU (Skolēnu mācību uzņēmumos).

Skolas telpās darbojas autoapmācības skola SIA „Auto Flora”, kas piedāvā par maksu iegūt autovadītāja apliecību.

Ir pieejama dienesta viesnīca.

Varakļānu vidusskolā ir iespēja apgūt gan vidējo izglītību, gan profesiju!

 

Piesakoties mācībām vidusskolas 10.klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • direktoram adresēts vecāku vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums, kurā norāda: izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, izvēlēto izglītības programmu, ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.
  • apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu (iesniedzot kopiju, uzrādāms oriģināls);

skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), vai ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.27/u)

Dokumentu pieņemšana: Darba dienās skolas kancelejā no plkst. 800 līdz 1600. Informācija pa tālruni 64807086
 
Šodien vārdadienas svin: Erlends, Rolanda, Rolands, Ronalds

Tuvākie pasākumi un svētki