Uzņemšanas noteikumi
 Varakļānu vidusskolas 1. klasē
2021./2022. mācību gadā

 

Varakļānu vidusskola aicina vecākus pieteikt bērnus 1. klasē 2021./2022. mācību gadam.

Vecākiem, piesakot bērnu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:

  • direktoram adresēts vecāku iesniegums, kurā norāda: izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, izvēlēto izglītības programmu, ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi;
  • uzrādīt bērna dzimšanas apliecību;
  • bērna fotogrāfija (skolēna apliecībai);
  • pirmskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai.

Dokumentu pieņemšana skolas kancelejā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00. Informācija pa tālruni 64807086

 
Uzņemšanas noteikumi
Varakļānu vidusskolas 10. klasē
2021./2022. mācību gadā
 
Priekšnoteikums skolēna uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības iestādē ir apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts.
 
2021./2022. mācību gadā Varakļānu vidusskolā izglītojamos uzņems vispārējās vidējās izglītības programmā :
  • valodas un sociālās zinātnes, kultūras virziens:
 pamatkursi: latviešu val. un literatūra ,1. svešvaloda-angļu val., 2. svešvaloda-vācu vai krievu val., matemātika, datorika, sports, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture un sociālās zinātnes, kultūra un māksla (mūzika vai vizuālā māksla, vai teātra māksla), ģeogrāfija, sports un veselība, dizains un tehnoloģijas, programmēšana;
padziļinātie kursi:latviešu valoda un literatūra II, angļu valoda II, sociālās zinātnes II, kultūra un māksla II;
specializētie kursi:psiholoģija vai radošā rakstīšana, vai publiskā uzstāšanās;
projekta darbs.
  • matemātika un dabaszinātnes,programmēšanas virziens:
pamatkursi:latviešu val. un literatūra,1. svešvaloda-angļu val., 2. svešvaloda-vācu vai krievu val., matemātika, programmēšana, sports, fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture un sociālās zinātnes, kultūras pamati vai kultūra un māksla (mūzika vai vizuālā māksla, vai teātra māksla), ģeogrāfija, sports un veselība, dizains un tehnoloģijas;
padziļinātie kursi:ķīmija, fizika, matemātika, programmēšana;
specializētie kursi:uzņēmējdarbības pamati vai robotika, vai 3D dizains;
projekta darbs.
 
Papildus piedāvājam apgūt:
3. svešvalodu (vācu val., grupā vismaz 5 skolēni).
Skolā ir iespējams turpināt apgūt jaunsargu apmācības kursa 3.un 4. līmeni.
Sadarbībā ar biznesa biedrību Junior Achievement –Young Enterprise Latvija iespēja apgūt ekonomikas pamatus un praktiskā biznesa iemaņas, darbību SMU (Skolēnu mācību uzņēmumos).
Varakļānu novada pašvaldība piedāvā vispārējās vidējās izglītības posmā apgūt B kategorijas autoapmācības kursu.
Ir pieejama dienesta viesnīca.
Piesakoties mācībām vidusskolas 10.klasē klātienē jāiesniedz šādi dokumenti:
  • direktoram adresēts vecāku/ likumiskā pārstāvja vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums (veidlapa skolas kancelejā , skolas mājas lapā);
  • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopiju (iesniedzot uzrādāms oriģināls);
  • skolēna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), vai ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.27/u, līdz augusta beigām).
 
Iesniegumu par uzņemšanu iespējams aizpildīt neklātienē (veidlapa skolas mājaslapā), parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz skolas e-pastu:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Dokumentu pieņemšana: no14.06.2021. līdz 20.08.2021. darba dienās skolas kancelejā no plkst. 800 līdz 1600. Informācija pa tālruni 64807086.
Šodien vārdadienas svin: Alģis, Aļģirds, Oļģerts, Orests

Tuvākie pasākumi un svētki