Pirmā skola – Varakļānu tautskola darbību uzsāka 1866. gadā (Neatk. Latvijas laikā tā kļūst par 1. sešgadīgo pamatskolu); 1889. gadā atvēra Varakļānu pareizticīgo draudzes skolu (vēlāk pārdēvēja par 2. sešgadīgo pamatskolu); līdz 1941. gadam darbojās ebreju sešgadīgā pamatskola; pagasta teritorijā ir darbojušās 10 pirmās pakāpes pamatskolas.

 

1921. gadā Borhu pils ēkā darbu uzsāka Varakļānu Valsts ģimnāzija ar humanitāro novirzienu (atvērta uz pilsētas augstākās pamatskolas bāzes). 

 

1940. gada 13. jūnijā ģimnāzija saņēma Daugavpils sieviešu arodskolas “Saule” darināto karogu (pēc mākslinieka A.Gusāra meta).

 

1951. gadā apvienoja divas septiņgadīgās skolas, no jauna izveidoja 2. septiņgadīgo skolu ar krievu mācību valodu.

 

1957. gadā nodeva ekspluatācijā jauno vidusskolas ēku, tajā izvietojās internātskola ar krievu mācību valodu.

 

1961. gada janvārī vidusskola pārcēlās uz jaunajām telpām.

 

1967. gadā nodeva ekspluatācijā vidusskolas piebūvi.

 

1955. – 2000. g. pamatskolu absolvējis 2191 skolēns, 1925. – 2000. g. vidusskolu absolvējuši 2788 skolēni.

 

Vidusskolas pastāvēšanas laikā to vadījuši 20 direktori.

 

Pārkārtojumi, kas notikuši pastāvēšanas laikā:

 

     ar 1960./61. m. g. – lauksaimniecības novirziens ar ražošanas apmācību;

 

     60-to gadu vidū – pāreja uz vispārējo izglītību;

 

     no 1965. gada – vieglatlētikas novirziena vidusskola;

 

     70-to gadu beigās – pilnīga pāreja uz mācību kabinetu sistēmu;

 

     1987. gadā – pirmā datorklase rajonā.

 

Pēdējās desmitgadēs:

 

1990. gadā zināšanas sāk vērtēt 10 ballu sistēmā.

 

1992. gadā skolā pastāv izvēles priekšmeti – Latgales literatūra, novada ģeogrāfija u.c.; ticības mācība.

 

1993./94. m.g. skolu akreditē līdz 2003. gadam.

 

1994. gadā skola pāriet uz 12 klašu sistēmu.

 

1995. gadā koris un deju kolektīvi piedalās skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā; ieviests datorzinību kurss vidusskolā; Sorosa fonda projektu konkursā skola iegūst kopētāju; mācību gadā divi semestri.

 

1996. gadā darbu uzsāk tagadējais skolas direktors Juris Daleckis; nodibinās jaunsargu pulciņš.

 

1997. gadā pirmā svešvaloda – angļu valoda; aizsākas nometņu kustība, sāk darboties vasaras mācību un atpūtas nometne “Kažaviņa”; svarīgākie notikumi tiek fiksēti “Gada grāmatā”; jauns reģiona mācību priekšmets – militārā apmācība; septembrī tiek iesvētīts skolas jaunais karogs, un notiek skolēniem veltīts dievkalpojums; aizsākts radošs metodiskais darbs projektu nedēļā; ievēlēta skolēnu pašpārvalde.

 

1998. gadā 5.-9. klašu korim un 2.-4. klašu ansamblim 1. vieta rajonā pašdarbības kolektīvu skatē; pēc vecāku iniciatīvas izveido proģimnāzijas klasi – 7.a; 

vidusskolā piedāvā šādus izglītības blokus: valodu, dabaszinību, vispārizglītotojošo apvienotu ar aizsardzības mācību; ēdināšanu veic privātfirma – V. Šostaka IU; 

D. Zepas projekts par represētajiem – labākais Latvijā; veikti kvalitatīvi klašu remonti par vecāku saziedotajiem līdzekļiem.

 

1999. gadā skolā ieviesta ieskaišu sistēma; bibliotēka un lasītava – piebūvē; ārpusstundu darbs tiek organizēts projektu veidā.

 

2000. gadā Varakļānu vidusskolai pievieno pamatskolu; visi skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi piedalās skolēnu Dziesmu un deju svētkos Rīgā;

uzsākts komerczinību kurss 10. klasēm; ar vides investīciju fonda atbalstu veiksmīgi realizēts projekts – Varakļānu vidusskolas dzeramā ūdens attīrīšana un notekūdeņu sistēmas renovācija.

 

1999./2000. m.g., piedaloties novadu un valsts olimpiādēs un izstrādājot zinātniskos darbus, mūsu skola vidusskolu un ģimnāziju reitingā ierindojās 45.vietā valstī.

 

2001./2002.m.g no valsts investīcijām pabeigts projekts -  skolas pamatēkas jumta un logu nomaiņa un piebūves slīpā jumta uzlikšana.

 

2006./2007.m.g. uzsākta Varakļānu vidusskolas sporta zāles celtniecība.

 

2003. gadā skola akreditēta līdz 2008. gadam. Ir pastāvīgs interneta pieslēgums.
 
2007. gadā nodota ekspluatācijā skolas sporta zāle.Skolu apmeklē Latvijas Valsts prezidents. Skolā atjauno Goda grāmatu.
 
2008. gadā skola akreditēta līdz 2014. gadam.
 
2010. gadā atjauno un modernizē skolas sporta laukumu .Ievieš skolvadības sistēmu „e-klase”.
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos piedalās pieci tautu deju kolektīvi un 5.-9.klašu koris.
 
2013. gadā. 2013./2014. mācību gadā vidusskolā ir iespēja apgūt šuvēja un apdares darbu speciālista profesiju.
 
2014. gadā skola akreditēta līdz 2020. gadam.Skolā atjaunots ēdināšanas bloks.
 
2018. gadā atjaunota skolas parādes ieeja, izveidota uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
 
2019. gadā skolas digitalizācija; 1.-4.klašu grupā katrā klasē ir interaktīvs ekrāns.
 
2020. gadā skola akreditēta līdz 2026.gadam; skolas ēka pieslēgta pie pilsētas centralizētās apkures sistēmas.
 
2021. gadā pirmās attālinātās mācības skolas vēsturē; pabeigta skolas piebūves renovācija.
 
2022. gadā tiek pabeigta skolas digitalizācija.

 

Skolēnu vecāku pārstāvji:  Gatis Urka, Ilona Skutele, Līga Upeniece, Zita Juste, Gita Kokare

Skolas direktors: Juris Daleckis

Skolotāju pārstāvis: Lolita Briška

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvis: Simona Pastare

 

Skolotāju diena
 Sporta diena
Dienas un nakts orientēšanās
Pilsonības nedēļa
Ziemassvētku pasākumi
Piedalīšanās konkursos
Literārajos jaunrades konkursos
Erudīcijas konkursi
„Kas jauns?”
„ZZ  čempionāts”
Vizuālās mākslas konkursos
Vides izglītības konkursos
Skatuves runas konkurss ”Ziemas mozaīka”
Zvaigžņu spēle basketbolā
Izlaušanās no skolas
Retro balle
Interaktīvs māmiņu dienas pasākums
Vakars par skolas godu
Pašpārvaldes projekts „Bērni bērniem”
Vasaras nometnes
 

Karogs

1940. gada 13. jūnijā Varakļānu ģimnāzijas izlaidumā piedalījās  Izglītības ministrs Jānis Čamanis un skolai pasniedza karogu, ko pēc zīmēšanas skolotāja- mākslinieka Arvīda Gusāra  meta darinājusi Daugavpils sieviešu arodskola „Saule”. Karogs ir dzeltenā krāsā, kura vienā pusē ir attēlota skolas ēka, bet otrā- Kronvalda Ata vārdi: „Tēvzeme un brīvība – vissvētākie dārgumi uz zemes.”

1997. gadā karogu atjaunoja tautas daiļamata meistare audēja Ilga Kazule studijā „Dzīpariņš”. Tas tiek izmantots: 1. septembra līnijā, vakarā par skolas godu, pēdējā zvanā,  izlaidumos un citos svinīgos pasākumos.

Žetons

Kopš 1939. gada skolai ir savs žetons. Pašreiz skolā ir absolventa Maira Nagļa veidotais žetons- gredzens, kurā attēlota lapsa – Varakļānu pilsētas simbols.

 Logo

2001. gadā, gatavojoties Varakļānu vidusskolas 80. gadu jubilejai, to izveidoja vizuālās mākslas skolotājas – Margarita Selicka un Lolita Briška.

 Himna

Varakļānu vidusskolas absolventa Edgara Spridzāna komponētā dziesma, kas veltīta savai pilsētai, ir atradusi ceļu uz jauniešu sirdīm, tā skan mūsu skolas pasākumos.
 
 

 

DZIESMA PAR VARAKĻĀNIEM
 
Pils sienās rakstīts vārds,
Bet ne jau mūsu valodā,
Un izkapts asmens trīts,
Kaut nodilusi galoda.
Garām upes krastiem
Lapsa aizcilpo,
Mums lepnajiem un prastiem
Šeit ir jādzīvo.
 
Un ne jau velti svešinieks
Tev pieci, pieci  prasa,
Jo pāri visai Latvijai
Mirdz Varakļānu rasa.
Upe no liniem un piena-
Tu nepaliksi viena,
Un vecie parka koki-
Jūs nebaidīs vairs spoki.
Vai zini, kas tev pieder šeit?
Vai zini, kā to sargāt?
Šo mīlu neviens nevar beigt,
Tā jāsaudzē kā agrāk.
Kas pieder mums, tas jāsaudzē
Kā bērnu šūpulītis,
Un jāzin katrai paaudzei,
Kur sagaidīsim rītus!
 
Piedziedājums:
Varakļāni – kā vara klāni
Un silti, un gaiši,
Ir agrs vai vēls
Tu ieklausies, meita, tu atceries ,dēls,
Jo šeit ir mūsu tēls.
 
Autors: Edgars Spridzāns

 

Daleckis Juris

Direktors

Saleniece Anita

DV māc.darbā, kultūras vēsture, latviešu val.

Kazāka Aina

DV audz.darbā, ģeogrāfija

Briška Lolita

Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm), tehniskā grafika, vizuālā māksla

Caune Aija

Latviešu val.

Dalecka Ingrīda

Latvijas un pasaules vēsture,   sociālās zinības, sociālais pedagogs

Eiduka Ilze

Sākumskola

Stiuka Ilze

Sākumskola

Grudule Sandra

Sākumskola

Mārīte Nagle

Sākumskola

Elizabete Birule

 Psihologs

Krūmiņa Ilga

Ķīmija, fizika, dabaszinības

Laura Ināra

Sākumskola, speciālās izglītības pedagogs

Ilona Balode

Interešu izglītības skolotājs

Mālniece Līga

Matemātika

Mālnieks Jānis

Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)

Mālniece Maija

Matemātika

Melne Ingrīda

Sākumskola

Mozga Ieva

Angļu val.

Harkova Margarita

Sociālās zinības, vizuālā māksla

Stepiņa Velga

Angļu val.

Strode Ilze

Fizika, informātika, matemātika ,programmēšanas pamati

Strode Inga

Bioloģija ,dabas zinības

Strods Arvis

Sports

Tumane Ārija

Mūzika

Zaburdajeva Sanita

Bibliotekāre

Margarita Harkova

Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, psiholoģija

Inese Prusakova

Logopēds, krievu val.

 

 
Šodien vārdadienas svin: Marija, Marika, Marina

Tuvākie pasākumi un svētki